Aktuality

Vydanie publikácie Moderná správa registratúry

Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s autorkami Máriou Mrižovou a Elenou Karácsonyovou, vydala novú publikáciu o správe registratúry s novelizovaným registrom záznamov a lehotami uloženia s názvom Moderná správa registratúry. Naša organizácia je výhradným distribútorom a predajcom tejto publikácie. Pre jej zakúpenie nás kontaktujte.

Memorandum 2018

V roku 2018 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Asociáciou správcov registratúry pri realizácií programu Efektívna verejná správa (OS EVS), so zameraním na zlepšovanie podnikateľského prostredia zvyšovaním kvality verejných služieb, pri štandardizácií a certifikácií procesov správy registratúry, odborného know-how a všeobecného povedomia pre túto oblasť v orgánoch a organizáciách verejnej moci.

Aktuality – Memorandum 2018

Memorandum 2015

Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Asociáciou správcov registratúry pri pokračovaní v realizácií programu ESO, pri participácii na Operačný program Efektívna verejná správa, pri zlepšovaní podnikateľského prostredia zvyšovaním kvality verejných služieb, pri štandardizácií a certifikácií procesov správy registratúry a všeobecného povedomia pre túto oblasť v orgánoch a organizáciách štátnej správy a samosprávy.

Aktuality – Memorandum 2015

I. odborná konferencia „Správa registratúry moderný nástroj systému kvality organizácie“

26. septembra 2013 sa uskutočnila I. odborná konferencia „SPRÁVA REGISTRATÚRY – MODERNÝ NÁSTROJ SYSTÉMU KVALITY ORGANIZÁCIE“

Komuniké z I. odbornej konferencie k správe registratúry

Asociácia správcov registratúry na svojej I. odbornej konferencii konanej 26. septembra 2013 na Jankovom Vŕšku v Hoteli Partizán prerokovala za účasti prítomných pozvaných prednášajúcich a hostí príspevky na tému „Správa registratúry – moderný nástroj systému kvality organizácie“.

Schválila všetky príspevky a podnety k zlepšeniu aktuálneho stavu správy registratúry v rámci pôsobnosti pôvodcov, vykonávateľov a riadiacich orgánov.

Prijala návrhy k riešeniu spolupráce medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Asociáciou správcov registratúry na základe podpísaného memoranda v tomto znení:

  1. Pomoc členov asociácie prostredníctvom účasti v odbornej pracovnej skupine pri plnení úloh vyplývajúcich z reformy štátnej správy v oblasti starostlivosti o archívne dedičstvo, v oblasti zabezpečenia správy registratúrnych záznamov a elektronických registratúrnych záznamov vo verejnej správe.
  2. Pomoc v oblasti výkonu predarchívnej starostlivosti, a to najmä pri zavádzaní nových elektronických informačných systémov, dokument manažment systémov, digitálnych úložísk a ďalších technológií.
  3. Pomoc pri implementácii odborných postupov, vykonanie štandardizácie, certifikácie podpora rozvoja, zručností u zamestnancov štátnej správy, samosprávy i širokej laickej a odbornej verejnosti.

Uzniesla sa na:

  1. Zabezpečení účasti členov Asociácie správcov registratúry pri tvorbe koncepcie rozvoja štátnych archívov a optimalizácii ich činnosti.
  2. Vytvorení transparentného systému certifikácie a hodnotenia dosiahnutej odbornej úrovne v oblasti starostlivosti o dokumenty, a to najmä u ich pôvodcov, ako aj u právnických osôb s predmetom činnosti správa registratúrnych záznamov.
  3. Vytvorení koncepcie akreditovaného vzdelávania zamestnancov verejnej správy a ďalších právnických osôb za účelom získania odborných znalostí a všeobecného povedomia v oblasti starostlivosti o dokumenty.
  4. Vypracovaní podkladov pre projekt a vpracovanie samostatného Národného projektu obsahujúceho úlohy v prechádzajúcich troch bodoch.

Jankov Vŕšok, Hotel Partizán, 26. 9. 2013

Predseda asociácie: Ing. Jozef Vážny

1. podpredseda asociácie Ing. Miroslav Majtáz

Za správnosť: Ing. Soňa Janásová

Memorandum 2013

Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Asociáciou správcov registratúry pri realizácii programu ESO pre reformu sústavy štátnych archívov, pri štandardizácii a certifikácii procesov správy registratúry a všeobecného povedomia pre túto oblasť v orgánoch a organizáciách štátnej správy a samosprávy.

Aktuality – Memorandum 2013

Exkurzia v spoločnosti AD ACTA, s.r.o.

V roku 2008 sa uskutočnila exkurzia zástupcov Ministerstva vnútra SR a Štátnych archívov v spoločnosti AD ACTA, s.r.o.