Legislatíva

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 266/2015 Z.z.

Vyhláška MV SR č. 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

Vzorový registratúrny poriadok pre školy

Vzorový registratúry plán pre školy

Vzorový registratúry poriadok pre obce

Vzorový registratúrny plán pre obce

Usmernenie o vedení správy registratúry škôl a školských zariadení