Stanovy Asociácie správcov registratúry

I.
Názov a sídlo pôsobenia

Názov združenia: Asociácia správcov registratúry
Sídlo združenia: M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky

II.
Ciele združenia

1. Ochrana záujmov a zabezpečovanie právnej, odbornej, poradenskej a metodickej pomoci pre svojich členov.

2. Rozvoj a podpora zásad správy registratúry vykonávanej prostredníctvom tretej osoby.

3. Rozvoj a podpora ICT v oblasti správy registratúry vykonávanej treťou osobou.

4. Koordinovanie činnosti členov združenia pri zavádzaní nových postupov a trendov v správe registratúry treťou osobou.

5. Na požiadanie členov združenia, zastupovať ich pri styku s orgánmi štátnej správy, inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami.

6. Vzdelávacia činnosť – organizovanie školení, seminárov a konferencií v oblasti správy registratúry.

7. Pomoc pri riešení prípadných sporov medzi členmi združenia.

III.
Členstvo

1. Členstvo v združení môže byť individuálne, kolektívne a čestné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia a chcú sa podieľať na plnení jeho cieľov.

a) Individuálne členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky, po jej schválení v Rade združenia a uhradení stanoveného ročného členského príspevku.

b) Kolektívne členstvo vzniká prihlásením sa kolektívu za člena, po schválení v Rade združenia a po uhradení stanoveného ročného členského príspevku. Kolektívnym členom môže byť organizácia alebo inštitúcia pôsobiaca na území SR.

c) Čestné členstvo môže byť udelené jednotlivcovi alebo organizácii (kolektívu) za osobitné zásluhy pri činnosti združenia.

2. Členstvo v združení zaniká:

a) Dobrovoľným vystúpením zo združenia.

b) Neplnením odsúhlasených stanov, alebo ich opakovaným porušením.

c) Vylúčením člena.

d) Zánikom člena združenia alebo úmrtím člena združenia.

3. Práva členov:

a) zúčastňovať sa na činnosti združenia,

b) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov združenia,

c) podávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne odpoveď,

d) voliť a byť volený do orgánov združenia,

e) podávať návrhy na doplnenie a zmenu stanov združenia.

4. Povinnosti členov:

a) dodržiavať stanovy združenia,

b) riadne a včas platiť členské príspevky,

c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

IV.
Orgány združenia a ich právomoci

Orgánmi združenia sú: Valné zhromaždenie, Rada združenia, Revízna komisia.

1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie členov združenia. Tvoria ho všetci členovia. Valné zhromaždenie rozhoduje o založení, zlúčení, zániku združenia a vylúčení člena združenia. Schvaľuje stanovy, ich zmeny, doplnky, plán činnosti, rozpočet, výročnú správu, správu o hospodárení, výšku členského príspevku a menuje likvidátora združenia. Volí členov Rady združenia a členov Revíznej komisie. Valné zhromaždenie zasadá podľa potreby, minimálne však jedenkrát ročne a zvoláva ho Rada združenia.

2. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. V prípade, že Valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, Rada združenia zvolá do 14 dní náhradné Valné zhromaždenie, ktoré bude uznášania schopné vždy. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia.

3. Výkonným orgánom združenia je Rada združenia. Počet jej členov stanovuje Valné zhromaždenie. Na čele Rady združenia je predseda, ktorý je volený členmi Rady združenia spomedzi členov rady. Rada združenia za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Zabezpečuje vedenie účtovnej evidencie a ostatnej potrebnej dokumentácie združenia. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Rady združenia. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady. V prípade rovnosti hlasov je uznesenie prijaté, pokiaľ zaň hlasoval predseda Rady združenia.

4. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda Rady združenia. V prípade potreby môže poveriť zastupovaním ďalšieho člena Rady.

5. Prvým predsedom Rady združenia a štatutárnym orgánom združenia bol zvolený Ing. Jozef Vážny, Lomnica 262, 972 27 Liešťany.

6. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Počet jej členov stanovuje Valné zhromaždenie. Na čele Revíznej komisie je predseda, ktorý je volený členmi Revíznej komisie zo svojich radov. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Členstvo v Revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v Rade združenia. Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, minimálne však jedenkrát za pol roka. Jej zasadnutie zvoláva predseda Revíznej komisie.

V.
Spôsob hospodárenia

1. Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením a riadi sa všeobecne platnými normami a predpismi.

2. Majetok združenia tvoria:

a) členské príspevky,

b) dary od fyzických a právnických osôb,

c) dotácie, granty a účelové príspevky,

d) výnosy z majetku a vlastnej činnosti,

e) hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Peňažné prostriedky združenia sa sústreďujú na účte, ku ktorému má dispozičné právo predseda Rady združenia a poverený člen Rady združenia.

3. Výdavky súvisiace s činnosťou združenia budú uhrádzané prostredníctvom účtu alebo hotovostne cez pokladňu z prostriedkov združenia a môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

VI.
Zánik združenia

1. Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia,

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

3. Zánik združenia musí byť do 15 dní oznámený Ministerstvu vnútra SR so žiadosťou o výmaz z Registra občianskych združení.

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú platnosť registráciou na Ministerstve vnútra SR.

2. Náležitosti neobsiahnuté v stanovách združenia sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V Novákoch 25. februára 2005