Ciele Asociácie Správcov registratúry

 • Ochrana záujmov a zabezpečovanie právnej, odbornej, poradenskej a metodickej pomoci pre svojich členov.
 • Rozvoj a podpora zásad správy registratúry vykonávanej prostredníctvom tretej osoby.
 • Rozvoj a podpora IT v oblasti správy registratúry vykonávanej treťou osobou.
 • Koordinovanie činnosti členov asociácie pri zavádzaní nových postupov a trendov v správe registratúry treťou osobou.
 • Na požiadanie členov asociácie, zastupovať ich pri styku s orgánmi štátnej správy, inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami.
 • Vzdelávacia činnosť – organizovanie školení, seminárov a konferencií v oblasti správy registratúry.
 • Pomoc pri riešení prípadných sporov medzi členmi asociácie.

Asociácia ponúka partnerstvo a pomoc pre:

Občania

 • zvyšovať informovanosť v oblasti správy registratúry
 • chrániť osobné spisy a doklady občana pre jeho vlastné potreby v budúcnosti aplikovaním registratúrneho poriadku vo firmách
 • chrániť osobné údaje odbornou správou registratúry a jej uložením v bezpečnostne vyhovujúcich priestoroch

Firmy

 • v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom (SŽZ), Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov (SAMP), Slovenskou živnostenskou komorou (SŽK) a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), presadzovať záujmy podnikateľskej verejnosti pri správe registratúry v zmysle: JEDNODUCHO-EFEKTÍVNE-V SÚLADE SO ZÁKONOM
 • zvyšovať konkurencieschopnosť a znižovať náklady prostredníctvom dokument managementu
 • poskytovať odbornú pomoc a poradenstvo v oblasti správy registratúry

Archívy

 • zvyšovať povedomie o činnosti archívov a ich nezastupiteľnosti pri uchovávaní kultúrneho dedičstva
 • znížiť nápor na archívy
 • záchrana archívnych dokumentov v prospech štátnych archívov
 • prenášanie informácií

Štát

 • pomoc pri tvorbe legislatívy
 • predchádzanie živelnému ničeniu registratúry
 • osveta v záujme štátu
 • zvyšovanie vymožiteľnosti práva uchovávaním registratúry