Chcem sa prihlásiť

„Moderná správa registratúry“

Vranov nad Topľou

Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti.

Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru archívov a registratúr MV SR.

Seminár sa bude konať v termíne:

28. 09. 2020 o 09:00 hod.

(prezentácia v čase 8,30h – 9,00h)

Miesto konania:

Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou – veľká zasadačka, medziposchodie

Lektor:

Mgr. Ľubica Kováčová, riaditeľka Štátneho archívu v Prešove

Program :

1. Otvorenie
2. Registratúrny poriadok a plán
3. Registratúrny denník – praktické ukážky ako viesť registratúrny denník
4. Obsah spisu – praktické ukážky ako viesť obsah spisu
5. Vyraďovacie konanie elektronicky
6. Diskusia           

Prihlásenie:

Záväznú prihlášku s vyplnením požadovaných údajov zašlite najneskôr 3 kalendárne dni pred termínom seminára:

– poštou na korešpondenčnú adresu: Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26  Nitrianske Rudno
– mailom:  seminare@asrsr.sk
– cez online formulár na našej stránke
– telefonicky na t. č. 046/54 55 060

Cena:

– 39 € / os. pri úhrade bankovým prevodom

 40 € / os. pri platbe v hotovosti

V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj, minerálka, bageta), študijný materiál. Na seminári obdržíte na základe záväzného prihlásenia faktúru a osvedčenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zmien účinných od 01. 11. 2015.

Úhrada:

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť vopred na účet: Slovenská sporiteľňa, a. s.:  IBAN: SK91 0900 0000 0003 7240 8525; KS: 0308; VS: IČO Vašej organizácie; ŠS: termín školenia (ddmmrrrr). V tomto prípade sa táto pozvánka považuje za zálohovú faktúru. Vyúčtovaciu faktúru dostane účastník na seminári.

Účastnícky poplatok možno uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii. Aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Prihlásenie je možné stornovať max. 1 deň pred konaním seminára, inak bude účastnícky poplatok, aj v prípade neúčasti, účtovaný.

Na seminári ponúkame možnosť zakúpenia novej publikácie o správe registratúry s novelizovaným registrom záznamov a lehotami uloženia s názvom Moderná správa registratúry za zvýhodnenú cenu 9,90 €.

Prihláste sa na tento seminár

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov

    Súhlasím so zaradením do newslettra

    Copyright © 2018, All Rights Reserved.