Chcem sa prihlásiť

„Správa registratúry školy“

TRNAVA

 

Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený zamestnancom škôl povereným vedením správy registratúry a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti.

Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru archívov a registratúr MV SR.

Seminár sa bude konať v termíne:

POZOR ZMENA TERMÍNU!!!

27. 09. 2018 o 09:00 hod.   – NEPLATÍ

28. 09. 2018 o 09:00 hod. (piatok)

 

Miesto konania:

Okresný úrad, Kollárova 8, 917 02  Trnava – miestnosť č. 111 – 112, 1. poschodie

Lektor:

odborný zamestnanec Ministerstva vnútra SR, odboru archívov a registratúr

 

Program :

1. Otvorenie
2. Legislatívny rámec
3. Povinnosti pri správe dokumentov vrátane elektronických dokumentov
4. Manipulačné úkony pri správe dokumentov
5. Osobná zložka žiaka
6. Ukladanie osobných zložiek žiaka a vyraďovacie konanie
7. Diskusia

Účastníkom semináru bude poskytnutý metodický materiál k vedeniu správy registratúry školy!


Prihlásenie:

Záväznú prihlášku s vyplnením požadovaných údajov zašlite najneskôr 3 kalendárne dni pred termínom seminára:

– poštou na korešpondenčnú adresu: Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26  Nitrianske Rudno
– mailom:  seminare@asrsr.sk
– cez online formulár na našej stránke
– telefonicky na t. č. 046/54 55 060

Cena:

39 € na osobu pri úhrade bankovým prevodom
40 € na osobu pri platbe v hotovosti

Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj, minerálka, bageta); študijný materiál + metodika k vedeniu správy registratúry školy. V prípade neúčasti sa vložné nevracia, avšak je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na seminári na základe zaslanej záväznej prihlášky.

 

Úhrada:

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť na číslo účtu: 0372408525/0900, Slovenská sporiteľňa, a. s., IBAN: SK 9109000000000372408525 KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Účastníci seminára obdržia osvedčenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zmien účinných od 01. 11. 2015.

Prihlásenie je možné stornovať max. 1 deň pred konaním seminára, inak bude účastnícky poplatok, aj v prípade neúčasti, účtovaný.

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Prihláste sa na tento seminár

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov

    Súhlasím so zaradením do newslettra

    Copyright © 2018, All Rights Reserved.