Chcem sa prihlásiť

Tvorba a formálna úprava úradných dokumentov.

Nové STN účinné od 01. 12. 2023

Výklad zmien:

STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností

STN 88 6101 – Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy

Trnava

Asociácia správcov registratúry v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený pre spracovateľov úradných listov, obchodných listov, ako aj tvorcov iných typov úradných dokumentov, asistentky, sekretárky, archivárov, subjekty verejnej správy vrátane orgánov verejnej moci všetkých stupňov, správcov registratúry a ďalších odborných zamestnancov verejnej a podnikateľskej sféry, ktorí vykonávajú administratívne činnosti.

 

Seminár sa bude konať v termíne:

19. 03. 2024 o 09:00 hod.

(prezentácia v čase 8,30h – 9,00h)

Miesto konania:

Hotel SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13, Trnava – veľká konferenčná miestnosť

Lektor:

Mgr. Mária Mrižová, PhD.

Program :

1. Pravidlá písania a úpravy písomností (STN 01 6910)
  • Formálna úprava dokumentov podľa príslušných STN
  • Štylizácia úradných dokumentov
  • Zásady tvorby úradných dokumentov
2. Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy (STN 88 6101)

Praktické ukážky použitia noriem pri tvorbe úradných registratúrnych záznamov

3. Manipulačné úkony pri správe dokumentov v etape spracovania registratúrneho záznamu

Prihlásenie:

Záväznú prihlášku s vyplnením požadovaných údajov zašlite najneskôr 3 pracovné dni pred termínom seminára:

– poštou na adresu: Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26  Nitrianske Rudno
– mailom:  seminare@asrsr.sk
– cez online formulár na našej stránke
– telefonicky na t. č. 046/54 55 060

Cena:     65 € / os.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté občerstvenie, študijný materiál. Na seminári obdržíte na základe záväzného prihlásenia faktúru a osvedčenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úhrada:

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť vopred na účet: Slovenská sporiteľňa, a. s.:  IBAN: SK91 0900 0000 0003 7240 8525; KS: 0308; VS: IČO Vašej organizácie; ŠS: termín školenia (ddmmrrrr). V tomto prípade sa táto pozvánka považuje za zálohovú faktúru. Vyúčtovaciu faktúru dostane účastník na seminári.

Účastnícky poplatok možno uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii. Aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Prihlásenie je možné stornovať max. 1 deň pred konaním seminára, inak bude účastnícky poplatok, aj v prípade neúčasti, účtovaný.

 

Prihláste sa na tento seminár

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov

    Súhlasím so zaradením do newslettra

    Copyright © 2018, All Rights Reserved.