Chcem sa prihlásiť

Správa registratúry

plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení zmien

účinných od 01. 11. 2015

Prievidza

alebo

Partizánske

 

Termín: o 9:00 hod.

19. 01. 2016 – Prievidza

alebo

28. 01. 2016 – Partizánske

 

Miesto:

Prievidza – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Šumperská 1, 971 01 Prievidza – zasadacia miestnosť na 2. poschodí

Partizánske – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske – zasadacia miestnosť

Lektor (jeden z uvedených):

Mgr. Mária Mrižová, PhD. – riaditeľka odboru archívov a registratúr MV SR,

Mgr. Jaroslava Kvačalová – štátny radca MV SR,

Mgr. Andrea Vráblová – štátny radca MV SR

 

Asociácia správcov registratúry v spolupráci s odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR, usporiada odborný seminár „Správa registratúry“. Seminár je určený pre všetkých pôvodcov registratúry, najmä pre zamestnancov poverených vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, asistentkám, pracovníkom podateľne, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom.

Program:

 • platná právna úprava v problematike,
 • interné normy na správu dokumentov, evidovanie dokumentov (registratúrnych záznamov), ich vybavovanie, ukladanie a využívanie,
 • proces vyraďovania záznamov,
 • činnosť štátnych archívov vo vzťahu k podnikateľským subjektom,
 • správa registratúry treťou osobou – význam a využitie,
 • Zákona č. 395/2002 Z. z., vrátane jeho novelizácie zákonom č. 266/2015 Z. z.,
 • diskusia.

Účastníci školenia obdržia osvedčenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane jeho novelizácie zákonom č. 266/2015 Z. z..

Cena: Účastnícky poplatok 39 € na osobu pri úhrade bankovým prevodom alebo 40 € pri platbe v hotovosti je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (v rozsahu káva, čaj, minerálka, bageta). Každý účastník obdrží študijný materiál. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, avšak je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení na základe zaslanej záväznej prihlášky.

Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi zašlite (poštou, faxom, e-mailom, telefonicky) na adresu Asociácie správcov registratúry ( seminare@asrsr.sk) najneskôr 3 kalendárne dni pred termínom školenia. Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 0372408525/0900, Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Prievidza, IBAN: SK910900 000000 0372408525 KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr). Úča stnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie. Tešíme sa na Vašu účasť a zostávame s pozdravom.

Prihláste sa na tento seminár

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Súhlasím so zaradením do newslettra

  Copyright © 2018, All Rights Reserved.