Chcem sa prihlásiť

Efektívna správa registratúry

 

Veľký Krtíš

alebo

Krupina

 

Termín: o 9:00 hod.

18. 01. 2017 – Veľký Krtíš

19. 01. 2017 – Krupina

 

Miesto:

Veľký Krtíš – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš – malá zasadacia miestnosť – 1. poschodie (vchod od polície)

Krupina – Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina – zasadačka v 2. trakte budovy

 

Lektor:

pracovníčka odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR

 

Asociácia správcov registratúry v spolupráci s odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR, usporiada odborný seminár „Efektívna správa registratúry“. Seminár je určený pre všetkých pôvodcov registratúry, najmä pre zamestnancov poverených vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, asistentkám, pracovníkom podateľne, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. Odborným garantom seminárov je Mgr. Mária Mrižová, PhD., vedúca oddelenia poverená zastupovaním riaditeľa odboru archívov a registratúr MV SR.

 

Program:

1. Teoretická časť

–  platná právna úprava správy registratúry, nové legislatívne normy

–  povinnosti pôvodcov registratúry vo väzbe na plnenie ustanovení zákona o archívoch a registratúrach, kategorizácia pôvodcov registratúry

–  elektronické úradné vybavovanie

–  správa registratúry v súlade s vyhláškou č. 410/2015 Z. z.

–  pravidlá ochrany dokumentov

–  proces vyraďovania registratúrnych záznamov

2.  Praktická časť:

– formálne náležitosti registratúrneho denníka

– názorná ukážka tvorby spisov

– vypisovanie registratúrneho denníka a obsahu spisu

– formálna úprava úradných listov

3. Diskusia

 

Účastníci školenia obdržia osvedčenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zmien účinných od 01. 11. 2015.

Cena: Účastnícky poplatok 39 € na osobu pri úhrade bankovým prevodom alebo 40 € pri platbe v hotovosti je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (v rozsahu káva, čaj, minerálka, bageta). Každý účastník obdrží študijný materiál. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, avšak je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení na základe zaslanej záväznej prihlášky.

Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi zašlite (poštou, faxom, e-mailom, telefonicky) na adresu Asociácie správcov registratúry ( seminare@asrsr.sk) najneskôr 3 kalendárne dni pred termínom školenia. Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 0372408525/0900, Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Prievidza, IBAN: SK910900 000000 0372408525 KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr). Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie. Prihlásenie je možné stornovať max. 1 deň pred konaním seminára, inak bude účastnícky poplatok, aj v prípade neúčasti, účtovaný. Tešíme sa na Vašu účasť a zostávame s pozdravom.

Prihláste sa na tento seminár

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov

    Súhlasím so zaradením do newslettra

    Copyright © 2018, All Rights Reserved.