Chcem sa prihlásiť

„Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov“

(elektronická komunikácia)

 

TRNAVA

 

Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, manažérom, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti.

Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru archívov a registratúr MV SR.

Seminár sa bude konať v termíne:

14. 02. 2018 o 09:00 hod.

 

Miesto konania :

Okresný úrad, Kollárova 8, 917 02  Trnava – zasadačka č. 111, 1. poschodie

 

Lektor:

odborný zamestnanec Ministerstva vnútra SR, odboru archívov a registratúr

 

Program :

1. Otvorenie
2. Povinnosti pri správe dokumentov vrátane elektronických dokumentov
3. Špecifiká elektronickej komunikácie (e-Government)
4. Manipulačné úkony pri správe dokumentov
5. Vyraďovacie konanie elektronicky
6. Diskusia

Prihlásenie:

Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi zašlite (poštou, faxom, e-mailom) na adresu Asociácie správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky; fax 046/54 60 014; seminare@asrsr.sk. Prihlásenie je možné aj telefonicky na t.č. 046/54 61 266 najneskôr 3 kalendárne dni pred termínom seminára.

 

Cena:

–          39 € na osobu pri úhrade bankovým prevodom

–          40 € na osobu pri platbe v hotovosti

Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj, minerálka, bageta); študijný materiál. V prípade neúčasti sa vložné nevracia, avšak je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na seminári na základe zaslanej záväznej prihlášky.

 

Úhrada:

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť na číslo účtu: 0372408525/0900, Slovenská sporiteľňa, a. s., IBAN: SK 9109000000000372408525 KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

 

Účastníci seminára obdržia osvedčenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zmien účinných od 01. 11. 2015.

 

Prihlásenie je možné stornovať max. 1 deň pred konaním seminára, inak bude účastnícky poplatok, aj v prípade neúčasti, účtovaný.

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Prihláste sa na tento seminár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so zaradením do newslettra

Copyright © 2018, All Rights Reserved.