Chcem sa prihlásiť

„Správa registratúry – komplexne a efektívne“

KRUPINA

Seminár je bohužiaľ  z organizačných dôvodov ZRUŠENÝ

 

Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti.

Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená zastupovaním riaditeľa odboru archívov a registratúr MV SR.

Seminár sa bude konať v termíne:

13. 02. 2019 o 09:00 hod.

Miesto konania:

Mestský úrad, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01  Krupina – zasadačka

Lektor:

odborný zamestnanec Ministerstva vnútra SR, odboru archívov a registratúr

Program :

1. Otvorenie
2. Platná právna úprava správy registratúry
3. Práva a povinnosti orgánov verejnej moci ako pôvodcu registratúry pri elektronickom výkone verejnej moci
4. Elektronická komunikácia
5. Manipulačné úkony pri správe dokumentov
6. Vyraďovacie konanie elektronicky
7. Diskusia           

Prihlásenie:

Záväznú prihlášku s vyplnením požadovaných údajov zašlite najneskôr 3 kalendárne dni pred termínom seminára:

– poštou na korešpondenčnú adresu: Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26  Nitrianske Rudno
– mailom:  seminare@asrsr.sk
– cez online formulár na našej stránke
– telefonicky na t. č. 046/54 55 060

Cena:

– 39 € / os. pri úhrade bankovým prevodom

 40 € / os. pri platbe v hotovosti

V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj, minerálka, bageta), študijný materiál. Na seminári obdržíte na základe záväzného prihlásenia faktúru a osvedčenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zmien účinných od 01. 11. 2015.

Úhrada:

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť vopred na účet: Slovenská sporiteľňa, a. s.:  IBAN: SK91 0900 0000 0003 7240 8525; KS: 0308; VS: IČO Vašej organizácie; ŠS: termín školenia (ddmmrrrr)

Účastnícky poplatok možno uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii. Aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Prihlásenie je možné stornovať max. 1 deň pred konaním seminára, inak bude účastnícky poplatok, aj v prípade neúčasti, účtovaný.

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Prihláste sa na tento seminár

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov

    Súhlasím so zaradením do newslettra

    Copyright © 2018, All Rights Reserved.