Chcem sa prihlásiť

„Komplexná správa dokumentov“

Prešov

Asociácia správcov registratúry, v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odborom archívov a registratúr, Vás pozýva na odborný seminár, ktorý je určený všetkým pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánom verejnej moci, zriadeným orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon; najmä zamestnancom povereným vedením správy registratúry, asistentkám a ďalším zamestnancom vykonávajúcim administratívne činnosti.

Odborným garantom seminára je Mgr. Mária Mrižová, PhD., riaditeľka odboru archívov a registratúr MV SR.

Seminár sa bude konať v termíne:

05. 10. 2022 o 09:00 hod.

(prezentácia v čase 8,30h – 9,00h)

Miesto konania:

Odborový dom kultúry, spol. s r. o., Námestie mieru 1, Prešov – miestnosť č. 71, 1. poschodie

Lektor:

odborný zamestnanec Ministerstva vnútra SR, odboru archívov a registratúr

Program :

1. Otvorenie
2. Aktuálne platná legislatíva z oblasti správy registratúry, novela zákona o archívoch a registratúrach, povinnosti pôvodcu registratúry
3. Elektronické informačné systémy na správu registratúry, špecifiká elektronickej komunikácie
4. Manipulačné úkony pri správe dokumentov
5. Špeciálne druhy registratúrnych záznamov
6. Činnosti správcu registratúry, ukladanie a ochrana dokumentov a prístup k nim
7. Vyraďovacie konanie elektronicky
8. Diskusia

Prihlásenie:

Záväznú prihlášku s vyplnením požadovaných údajov zašlite najneskôr 3 pracovné dni pred termínom seminára:

– poštou na korešpondenčnú adresu: Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26  Nitrianske Rudno
– mailom:  seminare@asrsr.sk
– cez online formulár na našej stránke
– telefonicky na t. č. 046/54 55 060

Cena:     65 € / os.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté občerstvenie, študijný materiál, publikácia Moderná správa registratúry. Na seminári obdržíte na základe záväzného prihlásenia faktúru a osvedčenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úhrada:

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť vopred na účet: Slovenská sporiteľňa, a. s.:  IBAN: SK91 0900 0000 0003 7240 8525; KS: 0308; VS: IČO Vašej organizácie; ŠS: termín školenia (ddmmrrrr). V tomto prípade sa táto pozvánka považuje za zálohovú faktúru. Vyúčtovaciu faktúru dostane účastník na seminári.

Účastnícky poplatok možno uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii. Aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Prihlásenie je možné stornovať max. 1 deň pred konaním seminára, inak bude účastnícky poplatok, aj v prípade neúčasti, účtovaný.

 

Prihláste sa na tento seminár

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov

    Súhlasím so zaradením do newslettra

    Copyright © 2018, All Rights Reserved.