Asociácia správcov registratúry

Asociácia správcov registratúry združuje odborníkov v správe registratúry

Asociácia správcov registratúry zabezpečuje

Odbornú poradenskú činnosť pre:

  • mestá a obce
  • školy a neziskové organizácie
  • rozpočtové a príspevkové organizácie
  • firmy, podnikateľov, živnostníkov a občanov

Asociácia správcov registratúry garantuje

  • odbornú spôsobilosť svojich členov vykonávať činnosti súvisiace so správou registratúry a všetky úkony zabezpečovať v súlade so zákonom
  • dodržiavanie jednotných zásad správy registratúry všetkými svojimi členmi
  • garantuje kontinuálnu správu registratúry za každého svojho člena.

Asociácia správcov registratúry úzko spolupracuje s MINISTERSTVOM VNÚTRA a jednotlivými ŠTÁTNYMI ARCHÍVMI.

Asociácia správcov registratúry pravidelne organizuje odborné semináre – SPRÁVA REGISTRATÚRY.

Asociácia správcov registratúry je členom: